Menu

Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng trên cơ sở Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

Căn cứ ban hành

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.
 • Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
 • Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối tượng áp dụng :

 1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sach và dự án PPP.
 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng; xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tải chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

 

Trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 xuất hiện một số thay đổi so với trước đây, cụ thể như sau:

Điểm khác biết thay đổi lớn nhất của TT09/2019 so với TT06/2016 là sự xuất hiện của chi phí gián tiếp.

Chi phí gián tiếp bao gồm :

 1. Chi phí chung.
 2. Chi phí lán trại nhà tạm.
 3. Chi phí một số công việc nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế.
 4. Chi phí gián tiếp khác.

Trong đó, Định mức tỷ lệ chi phí chung thay đổi so với TT06/2016-BXD:

 

Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công thay đổi về cách tính toán như sau:

Ngoài ra, tại văn bản này chưa đề cập đến nội dung hướng dẫn xác định giá ca máy, tính chỉ số giá xây dựng công trình,… Một số vấn đề này sẽ được ban hành tại các văn bản hướng dẫn tiếp theo.

>>>>Xem thêm

 1. Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết định số 780/qđ-ubnd ngày 27/3/2020 của ubnd tỉnh lào cai về việc công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh lào cai.
 2. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 3. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 4. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 5. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 6. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 7. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 8. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
//đặt mua