Menu

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo công văn 1020/UBND-CN, 624/SXD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo công văn 1020/UBND-CN, 624/SXD trên địa bàn tỉnh đắk lắk năm 2020


 I. Văn bản áp dụng.
      Căn cứ Công văn số 1020/UBND-CN ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Đăk Lăk về tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
      Căn cứ Công văn 624/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở xây dựng Đắk Lăk V/v hướng dẫn về phương pháp lập dự toán và xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
II. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon
A.    Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:
1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.
2/ Giá vật liệu xây dựng đầu vào lấy theo bảng công bố giá hàng tháng đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Đắk Lắk, các loại vật liệu phụ không có trong bảng công bố giá hàng tháng thì xác định theo đơn giá do UBND tỉnh công bố năm 2015.
3/ Áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh đã ban hành năm 2015 và nhân với các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Trong đó đơn giá nhân công nhóm 1 (mới) xác định bằng nhóm 1 (cũ); nhóm 2, 3, ….,11 (mới) xác định bằng nhóm 2 (cũ).
4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09, 16 /2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.
B.    Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:
1/ Menu CÔNG CỤ.
a/ Cập nhật Định mức xây dựng
- Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.
Menu CÔNG CỤ => Cập nhật dữ liệu => Đánh dấu Định mức xây dựng => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)


 


- Lưu ý:
+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

b/ Cập nhật Bảng giá
- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (1) => Gõ từ khóa tên địa phương cần tìm dữ liệu (2) => Đánh dấu dữ liệu cần sử dụng và ấn Tải về (3). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.
- Các dữ liệu cần sử dụng gồm: 
+ Các bảng giá (giá vật liệu, nhân công, ca máy) theo các bộ đơn giá đơn hành của địa phương: tên dữ liệu: GDG…. ( Ví dụ: GDG03_242015_50_51_52_2015DL_XD   => là bảng giá vật liệu, nhân công, ca máy của bộ đơn giá xây dựng ban hành tại Quyết định số 50, 51, 52/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
+ Các bảng giá thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Về việc công bố giá vật liệu xây dựng: tên dữ liệu: Giá TB…. ( Ví dụ: Giá TB 2020 - tháng 05 …)

 

 


- Lưu ý:
+ Ngoài giá vật liệu, BẢNG GIÁ sẽ cập nhật các bảng giá ca máy và thiết bị thi công hoặc bảng giá nhân công đặc thù do địa phương ban hành ở từng thời điểm.

c/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020. 
( Dữ liệu này sử dụng để tra cứu các mức lương do địa phương công bố từ cũ đến mới)
- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020 (2) và ấn Tải về (3). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.


- Lưu ý:
+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.
a.    Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

-  Click vào mũi tên (2) để lựa chọn Định mức xây dựng sử dụng lập dự toán, dự thầu. 
-  Click vào nút Chọn đơn giá (3), đánh dấu các bộ định mức cần sử dụng theo TT10/2019-BXD (4). Sau đó ấn Đồng ý (5) để xác nhận lựa chọn.
-  Sau đó ta đưa các công tác vào bảng Tiên Lượng như thông thường.


 


- Lưu ý: 
+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

2/ Menu GIÁ VẬT TƯ
a.    Lựa chọn phương pháp tính nhân công, ca máy tại sheet Giá Vật Tư

+ Click vào nút Tính giá NC và Tính Giá CM để chọn phương pháp tính Nhập trực tiếp

 

 

b.    Lựa chọn và lắp giá vật liệu, nhân công, ca máy theo bộ đơn giá gốc ban hành.
+ Click vào nút Chọn bảng giá (1) => Đắk Lắk (2) => Bảng giá theo các bộ đơn giá (3). 

 


+ Tại danh sách này, Click chọn Bảng đơn giá bạn cần lắp giá. 

+ Lắp giá vật tư

-  Rà soát lại các giá trị trong bảng chính, Đánh dấu Lắp giá gốc (1) => Click Đồng ý (2) và xác nhận Yes tại thông báo để lắp giá.

 

+ Lưu ý:  Khi lắp giá thông báo tháng không đánh dấu vào Lắp giá gốc

c.    Lắp giá thông báo tháng vật liệu.
+ Click vào nút Chọn bảng giá (1) => Đắk Lắk => Địa bàn cần lắp giá thông báo (2). 
+ Bước thực hiện lắp giá tiến hành các bước như đối với lắp giá bộ đơn giá gốc nhưng Không đánh dấu vào nút Lắp giá gốc.
+ Đối với các đối tượng không lắp giá hoặc khi chọn bảng nhưng không hiện danh sác vật tư lắp giá. Ta tiến hành nhập trực tiếp giá vật liệu vào cột I ( GIÁ TB) trên phần mềm.

 

 

d.    Nhập hệ số điều chỉnh nhân công - ca máy theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
+ Điền trực tiếp hệ số điều chỉnh nhân công, ca máy vào cột HS Điều Chỉnh ( cột K) theo quy định ban hành.

 

3/ Trở lại Menu TIÊN LƯỢNG tính lại giá các công tác

Click Menu TIÊN LƯỢNG (1) => Tra lại đơn giá (2) => Tính lại đơn giá công trình (3)
+ Việc tính lại này để bảng Tiên Lượng tổng hợp lại giá gốc, trên cơ sở đó sẽ có giá trị để tính tại bảng Tổng hợp kinh phí hạng mục.

 

 

4/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).
- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Nghị định 68/2019  => Nhóm nhỏ Mẫu dùng chung => Lựa chọn mẫu bù hệ số và xác nhận Yes khi có thông báo để áp dụng mẫu biểu theo hướng dẫn tại TT09/2019-BXD.

 

b. Nhập hệ số bù nhân công, ca máy và các hệ số chi phí khác.
- Click vào nút Nhập hệ số (1).
- Nhập trực tiếp hệ số bù nhân công, ca máy hoặc các hệ số khác theo quy định cần tính toán vào cột GIÁ TRỊ ở khu vực (2).
- Nếu công trình có nhiều Hạng mục cần click vào nút (3) để đánh dấu các hạng mục giống nhau về hệ số.
- Ấn Đồng ý (4) để xác nhận các lựa chọn trên.

 


c. Tra cứu hệ số chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước.
- Click vào nút Tra hệ số (1) => Tra hệ số chi phí chung.
- Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).
- Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).
- Click trực tiếp vào loại công trình để lựa chọn loại công trình cần tra hệ số (4).
- Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

 

d. Tra cứu hệ số bù giá trực tuyến.
- Click vào nút Tra hệ số (1) => Tra hệ số bù giá trực tuyến.
- Tìm và click vào tỉnh thành theo thông tin văn bản ban hành để chọn hệ số (2)
- Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (3).

 

 


4/ Hệ thống menu và các sheet khác.
- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

 

 -----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

  1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
  2. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  3. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  4. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  5. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  6. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

 

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

 

//đặt mua